Nieuwe leennormen van kracht in 2018

VBO nieuwsbrief 27-10-2017

 

Nieuwe leennormen van kracht in 2018

De minister van BZK heeft de Tweede Kamer, mede namens de minister van Financiën, een Kamerbrief gestuurd over de leennormen voor 2018. Het Nibud adviseert jaarlijks over de leennormen die bepalen hoeveel ruimte iemand op basis van zijn inkomen heeft voor een hypothecair krediet. Voor huishoudens met een inkomen tot circa € 45.000 blijft de leencapaciteit stabiel. Voor hogere inkomens stijgt deze licht. Welke aanpassingen zijn er in 2018 van kracht?
 
• Bij tweeverdieners wordt nu 60% van het inkomen van de minstverdienende partner meegeteld. Vanaf 2018 wordt dat 70%. In lijn met het advies van het Nibud wordt dit geleidelijk opgetrokken naar 100%.

• Per 2018 wordt een breder begrip van een zeer zuinige woning gebruikt. Door niet alleen een nul-op-de-meter woning hieronder te laten vallen, komen ook alternatieve bouwmethoden in aanmerking voor een extra leencapaciteit van € 25.000. Het moet dan wel gaan om een woning met een EI/EPC <= 0. Alleen huishoudens met een toetsinkomen vanaf € 33.000 komen hiervoor in aanmerking. Wie een huis koopt met EI/EPC <=0,6 (label A++), kan tot maximaal 9.000 euro extra lenen. Het idee achter deze extra leencapaciteit is dat eigenaren die een energiezuinige woning kopen of investeren in energiezuinige maatregelen, minder aan energielasten kwijt zijn. Dit zorgt dan voor meer ruimte in het budget.

• De regels schrijven nu nog voor dat bij hypotheken korter dan tien jaar getoetst wordt met een fictieve rente van 5%. Dit is om consumenten tegen zichzelf te beschermen bij het aflopen van de rentevaste periode. Een van de uitkomsten van het platform maatwerk was dat consumenten die tegen hun pensioen aan versneld aflossen, ook met die strenge 5% te maken krijgen. Zij lossen de lening echter af en daarom is er geen sprake van een risico. Door een aanpassing van de regels kunnen leningdelen met een looptijd korter dan 10 jaar die volledig worden afgelost binnen de rentevastperiode getoetst worden met de geoffreerde debetrentevoet die (momenteel) een stuk lager ligt.

Recent bekeken